HUBUNGAN ILMU KALAM DENGAN ILMU-ILMU LAINNYA
Oleh : Desri Arwen

PENDAHULUAN
Ilmu kalam, filsafat dan tashawuf mempunyai memiliki kemiripan obyek kajian. Objek kajian ilmu kalam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan-Nya. Objek kajian filsafat adalah masalah ketuhanan di samping masalah alam, manusia dan segala sesuatu yang ada. Sementara itu objek kajian tashawuf adalah Tuhan, yakni upaya-upaya pendekatan terhadap-Nya. Jadi, dilihat dari aspek obyek ketiga ilmu itu membahas yang berkaitan dengan ketuhanan.
Baik ilmu kalam, filsafat maupun tashawuf berurusan dengan hal yang sama, yaitu kebenaran. Ilmu kalam dengan metodenya sendiri berusaha mencari kebenaran tentang Tuhan dan berkaitan dengan-Nya. Filsafat dengan wataknya sendiri pula berusaha menghampiri kebenaran baik tentang alam maupun manusia atau tentang Tuhan. Sementara itu tashawuf dengan metodenya yang tipikal berusaha menghampiri kebenaran yang berkaitan dengan kebenaran spiritual menuju Tuhan. Dalam kaitannya dengan ilmu kalam itu tashawuf berfungsi sebagai pemberi wawasan spiritual dalam pemahaman kalam. Penghayatan yang mendalam lewat hati (dzauq dan wijjan) terhadap ilmu tauhid atau ilmu kalam menjadikan ilmu ini lebih terhayati atau teraplikasikan dalam perilaku kedua ilmu ini.
Keduanya memiliki hubungan yang kuat bahwasanya ilmu kalam berfungsi sebagai pengendali ilmu tashawuf. Ilmu tashawuf juga memiliki fungsi sebagai pemberi kesadaran rohaniah dalam perdebatan-perdebatan kalam. Untuk melihat lebih lanjut hubungan antara ilmu kalam dengan tashawuf alangkah baiknya menengok paparan Al-Ghazali dalam bukunya yang berjudul Asma Al-Husna, Al-Ghazali telah menjelaskan dengan persoalan tauhid kepada Allah. Dengan demikian, ilmu tashawuf merupakan penyempurnaan ilmu kalam, jika dilihat bahwa ilmu tashawuf merupakan sisi terapan rohaniyah dari ilmu kalam, semua persoalan yang berada dalam kajian ilmu tauhid terasa lebih bermakna, tidak kaku, tetapi lebih dinamis dan aplikatif.

selanjutnya dapat didownload di sini : http://www.ziddu.com/download/17092154/HUBUNGANILMUKALAMDENGANILMULAINNYA.doc.html

http://www.ziddu.com/download/17092155/hubungan-tasawuf-ilmu-kalam-filsafat.ppt.html

Advertisements